Δραστηριότητες

Ανάλυση συγκειμένο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Behind Sexting

Ανάλυση συγκειμένο

Μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από ανάλυση συγκειμένου (context analysis) σε δύο στάδια: μια έρευνα για τη διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσης με την έννοια του sexting και του βαθμού συνειδητοποίησης των συνεπειών του στη συμπεριφορά των εφήβων, καθώς επίσης και μια έρευνα (desk research) σχετικά με τις υφιστάμενες καλές πρακτικές στον τομέα της σεξουαλικής αγωγής των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων επίσης των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.

Behind Sexting

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η ομάδα αναπτύσσει ένα Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς και μαθητές, το οποίο παρουσιάζει μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση στην ψηφιακή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ, η οποία είναι βασισμένη στη μεθοδολογία peer-to-peer, μέσω ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (βίντεο, αφήγηση ιστοριών, φωτογραφιών κ.λπ..) και παιχνιδιών ρόλων (role-playing games).

Behind Sexting

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι εταίροι θα δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε δύο μαθησιακές διαδρομές: η πρώτη απευθύνεται στους μαθητές και αποσκοπεί στην σταδιακή αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ψηφιακό αποτύπωμα του σεξουαλικού υλικού που διαμοιράζεται μέσω ψηφιακών συσκευών, τις επιπτώσεις του στην ιδιωτική τους ζωή και τις στη συμπεριφορά τους. Η δεύτερη απευθύνεται στους γονείς και αποσκοπεί στην αύξηση των γνώσεών τους σχετικά με το sexting και τις ψηφιακές δεξιότητες, με στόχο να τους βοηθήσει τους να βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας με τα παιδιά τους τους για θέματα που σχετίζονται με το σεξ.

Behind Sexting

Εγχειρίδιο

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που αποσκοπεί στην παροχή λειτουργικών προτάσεων στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για το πως να εντάξουν την ψηφιακή σεξουαλική αγωγή στις εγκυκλίους σπουδών. Το έγγραφο αυτό απευθύνεται επίσης στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία, και έχει στόχο να τις ενημερώσει για το πως να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουν τους έφηβους και τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους του sexting, καθώς επίσης και να προωθήσουν τη διεξαγωγή μιας κριτικής διαγενεακής συζήτησης γύρω από το sexting.