Dejavnosti

Kontekstualna analiz

Izobraževalni mode

Izobraževalna pot

Smernice

Behind Sexting

Kontekstualna analiza

Raziskovalno poročilo, ki vključuje informacije, zbrane z dvostopenjsko analizo na terenu: ankete za ugotavljanje stopnje poznavanja pojma sexting in stopnje zavedanja o njegovih posledicah na vedenje mladostnikov ter dokumentacijska raziskava o obstoječih dobrih praksah na področju spolne vzgoje za učence, vključno z učnimi potmi spolne vzgoje v šoli.

Behind Sexting

Izobraževalni model

Partnerstvo razvija priročnik za učitelje in učence, ki opredeljuje nov učni pristop na področju digitalne spolne vzgoje in izobraževanja o IKT, ki temelji na metodologiji vrstnikov, s pomočjo digitalnih učnih gradiv (video, pripovedovanje zgodb, fotografije itd.) in iger z igranjem vlog.

Behind Sexting

Izobraževalna pot

Partnerji bodo preizkusili izobraževalni model v dveh učnih izkušnjah: prva bo namenjena učencem za postopno ozaveščanje o digitalnem odtisu spolnega gradiva, ki se deli prek digitalnih naprav, njegovih posledicah za njihovo zasebnost in učinkih na njihovo vedenje; druga bo namenjena staršem za izboljšanje njihovega znanja o sekstingu in digitalnih veščinah, kar jim bo pomagalo izboljšati njihove sposobnosti poslušanja in komunikacije o spolnih vprašanjih z otroki.

Behind Sexting

Smernice

Gre za dokument, katerega namen je dati operativne predloge šolam in izobraževalnim organizacijam za vključitev digitalne spolne vzgoje v učne načrte. Ta dokument je namenjen tudi organom, pristojnim za izobraževanje, usposabljanje in zdravje, da bi izkoristili rezultate projekta za ozaveščanje mladostnikov in staršev o tveganjih, ki jih prinaša seksting, ter za spodbujanje medgeneracijske kritične razprave o sekstingu.