O projektu

CO?

Projekt BEHIND SEXTING má za cíl vytvořit otevřené vzdělávání a inovativní školení v digitálním věku zaměřené na zvýšení povědomí dospívajících ve věku 10-19 let a rodičů o rizicích sextingu. Současně budou do projektu zapojeni učitelé škol, aby nabídli podněty k zapojení do dialogu se studenty za účelem prevence fenoménu sextingu.

JAK?

Prostřednictvím vypracování modelu výuky digitální sexuální výchovy získají dospívající a rodiče znalosti a dovednosti pro rozpoznání a prevenci rizik digitálních médií, se zvláštním důrazem na sexting. Cesta vzdělávání bude založena na vrstevnickém vzdělávacím přístupu, bude postupná, nesoudící a participativní pod dohledem školních učitelů a odborníků v oblasti sextingu a digitálních médií.

PROČ?

Myšlenka vznikla na základě úvah o dvou hlavních otázkách: zaprvé, digitální nástroje jsou součástí každodenního života mladých lidí a přinášejí jim mnoho výhod, ale také mnoho rizik a výzev, které přímo ovlivňují jejich životy. Za druhé, dospívání je obdobím změn, vývoje identity a sexuálního zkoumání, během něhož dospívající obvykle navazují své první romantické vztahy. Rozšíření digitálních zařízení poskytuje dospívajícím další možnosti, jak zkoumat, rozvíjet a testovat vztahy, což představuje některé výzvy, jako je například sexting. Projekt BEHIND SEXTING je proto v souladu se závazkem Evropského parlamentu na ochranu dětí v digitálním světě.

 

KDO?

Aktivity a produkty BEHIND SEXTING jsou určeny studentům středních škol ve věku 10-19 let, rodičům, učitelům a odborníkům v oblasti sexuality a digitálních médií. Partnerství, které vyvíjí model digitální sexuální výchovy včetně didaktických materiálů, tvoří osm organizací z České republiky, Itálie, Kypru, Portugalska, Rumunska a Slovinska, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a ICT.